Kursolandia.pl - Darmowe i komercyjne kursy i szkolenia

Nov 26, 2008 ID:13880
http://www.kursolandia.pl

Kursolandia.pl - katalog zawieraj?cy darmowe i p?atne kursy. E-booki oraz audiobooki. Artyku?y o nauczaniu zdalnym, studiach przez Internet. Serwis ma na celu popularyzacj? nauczania w formie e-learningu. Chcemy promowa? nowe formy kszta?cenia z wykorzystaniem Internetu i technik multimedialnych. Zale?y nam na u?atwieniu internautom wyszukiwania kursów i szkole? dost?pnych w sieci. W zakresie naszych dzia?a? le?y katalogowanie oraz opisywanie darmowych i p?atnych kursów e-learningowych. Chcemy upowszechnia? elektroniczne formy kszta?cenia, poprzez udost?pnienie katalogu i wyszukiwarki kursów oraz regularne uzupe?nianie tre?ci zawartych w serwisie.

darmowe kursy   szkolenia   e-learning   e-booki   studia przez internet
Srednia z ocen: 1.00, Liczba oddanych głosów: 1
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka > Kursy


firmy szkoleniowe

Na rynku szkole? biznesowych s? bardzo ró?ne firmy szkoleniowe. Jednym zle?y na jak najwi?kszej ilo?ci Klientów na ka?dym szkoleniu. Innym zale?y na jak najkrótszym czasie szkolenia przy jak najwi?kszym jego koszcie. IICD jest firm?, której zale?y... Dalej...

 
Prawo Jazdy Wroc?aw

Szukasz najlepszej dla siebie szko?y nauki jazdy? W?a?nie go?cisz na jej stronie! Szko?a Nauki Jazdy OSK TOP Anna Jakubowska zaprasza na kursy Nauka jazdy we Wroc?awiu, kursy na prawo jazdy ró?nych kategorii. Szko?a jazdy oferuje kompleksowe... Dalej...

 
Kurs informatyczny dla dzieci

Najlepsz? inwestycj? jest inwestycja w Twoje dziecko! Koniec z bezsensownym sp?dzaniem czasu przed komputerem i nierozumieniem zagadnie? INFORMATYCZNYCH. Cyfrowanka zaprasza wszystkie dzieci i m?odzie? na kursy programowania i korepetycje z... Dalej...

 
Jak robi? dobre zdj?cia

?eby robi? dobre zdj?cia, dobry aparat nie wystarczy. Nale?y mie? tak?e wiedz? oraz umiej?tno?ci. Te mo?esz naby?, korzystaj?c ze wskazówek oraz kursu fotografii na naszej stronie internetowej. Naucz si? od podstaw do bardzo zaawansowanego... Dalej...

 
500solutions - Doradztwo IT, Szkolenia ITIL

Firma szkoleniowo-doradcza opieraj?c? si? na rzeczywistym do?wiadczeniu swoich pracowników, zdobytym podczas realizacji projektów reorganizuj?cych struktury IT, outsourcingowych, wdro?eniach systemów zg?oszeniowych, systemów drukowania, procesów... Dalej...