Wpisy z Tagiem [ kursy zawodowe ]

O?rodek Kszta?cenia Zawodowego STAR

21-Apr-2017
O?rodek Kszta?cenia Zawodowego STAR

Firma O?rodek Kszta?cenia Zawodowego "Star" powsta?a w maju 1989 roku i tym samym jest najstarszym tego typu o?rodkiem w Ostrowie Wielkopolskim. Szkolenia prowadzone s? przez wykwalifikowanych pracownikw z wieloletni? praktyk?, przy wykorzystaniu...

Dalej...

szkoleniamm.pl

07-Nov-2016
szkoleniamm.pl

Rynek budowlany podlega ci?g?ym zmianom zmierzaj?cym do jego doskonalenia w zwi?zku z czym kadra pracownicza zatrudniona w tym sektorze musi nad??a? za zmieniaj?cymi si? wymaganiami. Dla tych osb oferowane s? szkolenia dotycz?ce obs?ugi ci??kiego...

Dalej...

Liceum "Sidemka" Piekary

13-Jan-2015
Liceum

Oferta naszego liceum w Piekarach ?l?skich skierowana jest do osb, ktre pragn? zdoby? wykszta?cenie ?rednie, ale nie maj? czasu aby ucz?szcza? na lekcje w dziennym liceum. U nas nauka trwa dwa lub trzy lata, a zaj?cia odbywaj? si? w weekendy co...

Dalej...

CLARC zachodniopomorskie

31-Aug-2013
CLARC zachodniopomorskie

Chcesz podnie?? swoje umiej?tno?ci, b?d? zdoby? nowy zawd, zapoznaj si? z ofert? O?rodka Szkolenia CLARC Kursy Zawodowe w Szczecinie. Nasze profesjonalne szkolenia przygotowuj? do pracy w zawodzie operatora maszyn do specjalistycznych prac...

Dalej...

ZDZ zak?ad doskonalenia zawodowego

06-Dec-2012
ZDZ zak?ad doskonalenia zawodowego

Zak?ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to miejsce, w ktrym odnajd? Pa?stwo niezmiernie r?norodn? propozycj? zawieraj?c? mi?dzy innymi kszta?cenie w trybie szkolnym lub kursowym. Niezale?nie od tego, w jakim s? Pa?stwo wieku, bez w?tpienia...

Dalej...

Kursy zawodowe O?wi?cim

14-Jul-2011
Kursy zawodowe O?wi?cim

Centrum Kszta?cenia Zawodowego wO?wi?cimiu Zak?adu Doskonalenia Zawodowego wKatowicach. Nasze placwki, w ktrych odbywaj? si? kursy i szkolenia s? zlokalizowane wcentrach miast. Oferujemy kursy przyuczaj?ce do wykonywania zawodu, doskonal?ce,...

Dalej...

Szkolenia, kursy Sosnowiec

04-Apr-2011
Szkolenia, kursy Sosnowiec

Centrum Kszta?cenia Zawodowego wSosnowcu Zak?adu Doskonalenia Zawodowego wKatowicach oferuje szereg atrakcyjnych kursw i szkole? dla mieszka?cwSosnowca, B?dzina oraz D?browy Grniczej. Nasze placwki, w ktrych odbywaj? si? kursy i szkolenia...

Dalej...

Kursy zawodowe Gliwice

30-Mar-2011
Kursy zawodowe Gliwice

Centrum Kszta?cenia Zawodowego wRybniku Zak?adu Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach to niew?tpliwie szeroka oferta szkoleniowa. Dysponujemy sprawdzon? kadr? trenerw, wyk?adowcw, praktykw owysokich kwalifikacjach ibogatym do?wiadczeniu...

Dalej...

Szkolenia zawodowe Rybnik

30-Mar-2011
Szkolenia zawodowe Rybnik

Centrum Kszta?cenia Zawodowego wRybniku Zak?adu Doskonalenia Zawodowego wKatowicach oferuje kursy m.in. zzakresu: finansw, administracji, gastronomii, energetyki, handlu, ekonomii, informatyki, integracji zUni? Europejsk?, metodyki nauczania...

Dalej...

Kursy zawodowe Cz?stochowa

28-Mar-2011
Kursy zawodowe Cz?stochowa

Centrum Kszta?cenia Zawodowego wCz?stochowie Zak?adu Doskonalenia Zawodowego wKatowicach. Oferujemy kursy przyuczaj?ce do wykonywania zawodu, doskonal?ce, kwalifikacyjne, przygotowuj?ce do uzyskania uprawnie? zawodowych oraz dostosowane do...

Dalej...

Strony: 1 2 [Nastepny >]