Kategoria: [ Edukacja Nauka ]


Jesteś tu: Góra > Edukacja Nauka

Meducare.pl

18-Sep-2017
Meducare.pl

Oferta szkole? i warsztatów Meducare zosta?a stworzona przez firm? Interrete jako odpowied? na regionalne zapotrzebowanie edukacyjne z zakresu opieki po?o?niczej i piel?gniarskiej. Od 2012 roku w ramach programu Meducare zosta?o zrealizowanych...

Dalej...

Smart Prospects - studia magisterskie za granic?

24-Jul-2017
Smart Prospects - studia magisterskie za granic?

Smart Prospects posiada akredytacj? British Council oraz jest zarejestrowanym centrum UCAS. Jako spo?eczno?? oraz organizacja non-profit, dzia?aj? w sprawie lepszego dost?pu polskich absolwentów do uczelni w Wielkiej Brytanii. Wspieraj? aplikantów...

Dalej...

Centrum konferencyjne

13-Jul-2017
Centrum konferencyjne

Potrzebujesz sali konferencyjnej w Krakowie? Zapraszamy do Centrum Kongresowego ICE Kraków, które stanowi wysokiej klasy przestrze? ekspozycyjn?. Nasz obiekt zosta? kompleksowo przystosowany do realizacji ró?norodnych wydarze? masowych, w tym...

Dalej...

3 Way- centrum jezykowe

07-Jun-2017
3 Way- centrum jezykowe

Od 2004 roku oferujemy nauk? j?zyków obcych w Szkole J?zykowej 123way.pl Oferujemy zaj?cia dla dzieci i doros?ych, mamy równie? ofert? skierowan? dla firm. Nauczamy metod? Direct, nasi lektorzy ucz? komunikowania si? oraz rozumienia ze s?uchu ju?...

Dalej...

Szkolenia marketingowe Akademia Expertów 2.0

06-Jun-2017
Szkolenia marketingowe Akademia Expertów 2.0

Znajdziesz tutaj ponad 800 wideo dotycz?cych marketingu internetowego, s? to szkolenia na temat z email marketingu, kursy z online marketingu, webinary z lead generation oraz spotkania ze znanymi i lubianymi ekspertami, narz?dzia i spo?eczno??...

Dalej...

coderstrust - nauka programowanie online

31-May-2017
coderstrust - nauka programowanie online

Zale?y Ci na nauce profesjonalnego programowaniu? Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy! Przygotowali?my dla Pa?stwa profesjonalny kurs programowania, dzi?ki któremu jeste?my w stanie przekaza? Pa?stwu najpotrzebniejsz? wiedz? od podstaw a? do...

Dalej...

PRZEDSZKOLE BU?HACZEK

19-Jan-2017
PRZEDSZKOLE BU?HACZEK

Bu?haczek - to Przedszkole artystyczno jezykowe, które mie?ci si? w Warszawie w dzielnicy Wawer - Marysin Wawerski. Przyjmuje dzieci w wieku od 1,5 do 6 lat (??obek - grupy przedszkolne - zerówka). Przedszkole mie?ci si? w bliskim s?siedztwie...

Dalej...

Trio Polska Pomoce Dydaktyczne

17-Jan-2017
Trio Polska Pomoce Dydaktyczne

Na prezentowanie witrynie znajduje si? sklep internetowy sprzedaj?cy szkolne pomoce dydaktyczne w hurtowych cenach. W ofercie dostane s? na przyk?ad pomoce naukowe wykorzystywane w procesie nauki j?zyków obcych, wyposa?enie sali chemicznych praz...

Dalej...

Rekrutacja do ??obka

14-Jan-2017
Rekrutacja do ??obka

Academy International to niepubliczne placówki na edukacyjnej mapie Warszawy, które oferuj? dwuj?zyczny system nauczania dzieci od 12 miesi?ca ?ycia do uko?czenia o?mioletniej szko?y podstawowej. Oferujemy wysoki poziom nauczania oraz przyjazn? i...

Dalej...

Lean - szczup?a produkcja

22-Dec-2016
Lean - szczup?a produkcja

W rozumieniu lean zawsze nale?y okre?li? czynno?ci dodaj?ce warto?ci (j. ang. value added (VA)) i niedodaj?ce warto?ci (j. ang. non value added (NVA)) w wytwarzaniu produktu lub us?ugi.
Proces zarz?dzany jest tak, by sk?ada? si? z jak...

Dalej...