Kategoria: [ Edukacja Nauka ]


Jeste tu: Gra > Edukacja Nauka

Lublin.wspkorczak.eu

04-Jan-2015
Lublin.wspkorczak.eu

Wydzia? Zamiejscowy w Lublinie WSP im. J. Korczaka zach?ca jednostki zainteresowane studiowaniem do zapoznania si? z propozycj? prowadzonego przez nas kierunku pedagogicznego. Proponujemy studia 1 i 2 stopnia a tak?e podyplomowe. Osoby...

Dalej...

Szczecin.wspkorczak.eu

04-Jan-2015
Szczecin.wspkorczak.eu

Wydzia? Zamiejscowy w Szczecinie WSP im. J. Korczaka zapewnia du?? r?norodno?? kierunkw i specjalno?ci wszystkim osobom szukaj?cym propozycji nauczania zwi?zanej z pedagogik?, pedagogik? specjaln? lub prac? socjaln?. Przystosowali?my wszystkie...

Dalej...

Rozwj osobisty - jakubkrolikowski.pl

22-Dec-2014
Rozwj osobisty - jakubkrolikowski.pl

Blog o rozwoju osobistym dla ka?dego, kto stara si? zwi?kszy? swoj? efektywno??, odnie?? sukces zawodowy czy rozwi?za? problemy zwi?zane z emocjami. W?rd tematw znajduj? si? mi?dzy innymi opis zjawiska, jakim jest sen polifazowy, wp?yw kofeiny...

Dalej...

WSNS MI?SK MAZOWIECKI

22-Dec-2014
WSNS MI?SK MAZOWIECKI

Prezentujemy Pa?stwu Wy?sz? Szko?? Nauk Spo?ecznych im. Ks. Jzefa Majki w Mi?sku Mazowieckim. Proponujemy nauk? na kierunkach: pedagogika, socjologia, bezpiecze?stwo wewn?trzne, mechatronika. Prowadzimy tak?e studia podyplomowe: pedagogik?...

Dalej...

Katowice.wspkorczak.eu

22-Dec-2014
Katowice.wspkorczak.eu

Wydzia? Nauk Spo?eczno-Pedagogicznych w Katowicach proponuje bogat? propozycj? edukacyjn?. Gwarantujemy studentom dogodne warunki edukacji. Zatrudniamy wykwalifikowanych wyk?adowcw, ktrzy potrafi? skutecznie przekaza? wiedz?. ??czymy zaj?cia...

Dalej...

Omnibusik.pl

22-Dec-2014
Omnibusik.pl

Portal Omnibusik.pl przedstawi? dla u?ytkownikw wiele propozycji korepetycji. Zapewniamy proste metody wyszukiwania. Istnieje opcj? wy?wietlenia ofert z okre?lonego obszaru. Poszukiwania mog? by? tak?e ograniczone do konkretnego obszaru wiedzy....

Dalej...

PROMYK SZKO?A JAK DOM

12-Dec-2014
PROMYK SZKO?A JAK DOM

W Szczecinie wykonuje swoj? dzia?alno?? Niepubliczna Szko?a Podstawowa Promyk. Anga?uje zespl pedagogiczny o rozleg?ych kwalifikacjach i indywidualnym podej?ciu do dzieci. Celem szko?y jest kompleksowe rozwijanie osobowo?ci uczniw oraz...

Dalej...

Centrum nauczania j?zyka rosyjskiego

12-Dec-2014
Centrum nauczania j?zyka rosyjskiego

Zapraszamy do rozpocz?cia nauki w Centrum Nauczania J?zyka Rosyjskiego. Nasza siedziba mie?ci si? w Warszawie. Oferujemy kursy j?zykowe w czasie roku szkolnego i intensywne zaj?cia wakacyjne. Przygotowujemy do zdawania pa?stwowego egzaminu na...

Dalej...

PROMYK

12-Dec-2014
PROMYK

Promyk to Niepubliczne Przedszkole prowadz?ce swoj? dzia?alno?? od dziesi?ciu lat. Nasza siedziba mie?ci si? w Warszawie. Ka?demu z naszych podopiecznych zapewniamy wiele zaj?? indywidualnych oraz grupowych, jakie przyczyni? si? do jego...

Dalej...

GDA?SKA WY?SZA SZKO?A HUMANISTYCZNA

12-Dec-2014
GDA?SKA WY?SZA SZKO?A HUMANISTYCZNA

Gda?ska Wy?sza Szko?a Humanistyczna oferuje nauk? na wydzia?ach: pedagogiki, europeistyki, zarz?dzania, prawa. Studenci pedagogiki drugiego stopnia s? przygotowani do pracy w przer?nych obszarach dzia?a? edukacyjnych. Mog? uzyskiwa
...

Dalej...