Kategoria: [ Edukacja Nauka ]


Jeste tu: Gra > Edukacja Nauka

HartujMisie.pl

19-Nov-2014
HartujMisie.pl

Je?li s? Pa?stwo rodzicami, to doskona?e zdrowie pociechy jest dla Pa?stwa najwa?niejsz? spraw? – zapraszamy do odwiedzenia strony www hartujmisie.pl. To najlepszy portal dla wszystkich rodzicw, ktrzy maj? zamiar wychowywa? zdrowe i...

Dalej...

Doktoraty.pl

02-Nov-2014
Doktoraty.pl

Strona internetowa doktoraty.pl oferuje konsultacje oraz redagowanie prac naukowych, prezentacji oraz innego rodzaju form pisanych. Zapewniamy indywidualn? pomoc przy wybranych aspektach danego problemu. Proponujemy tak?e fachow? korekt? j?zykow?...

Dalej...

Szko?a Crea

14-Oct-2014
Szko?a Crea

Z w?asnej strony przedk?adamy wysokiej odmiany kursy rysunku, w ci?gu ktrych poznacie Pa?stwo tajemnice tej umiej?tno?ci. Kursy i szkolenie organizuj? specjali?ci z d?ugoletnim sta?em, dzi?ki czemu zdobywaj? Pa?stwo kompetentn? pomoc z pierwszej...

Dalej...

IQ Matrix | Rozwj osobisty | Mapy My?li

04-Oct-2014
IQ Matrix | Rozwj osobisty | Mapy My?li

Iq Matrix to system map my?li, ktry przedstawia w skrcie kluczowe zagadnienia zwi?zane z rozwojem osobistym, zwracaj?c uwag? jedynie na najwa?niejsze kwestie, poj?cia i idee potrzebne do osi?gni?cia sukcesu w wybranej dziedzinie.
Dzi?ki...

Dalej...

niewierzewbociana.pl

04-Oct-2014
niewierzewbociana.pl

Rodzice cz?sto nie wiedz? jak maj? porozmawia? ze swoim dzieckiem na temat seksu, tego jak zmienia si? ich cia?o, a tak?e nie s? w stanie odpowiada? na kr?puj?ce pytania zadawane przez dzieci. Jednak edukacja seksualna jest to bardzo wa?na...

Dalej...

Jak si? uczy? | efektywna nauka | mapy my?li

04-Oct-2014
Jak si? uczy? | efektywna nauka | mapy my?li

Efektywna nauka jest wtedy, kiedy w jej trakcie jeste?my skoncentrowani, zmotywowani i w dobrym nastroju. Te wszystkie aspekty pozytywnie wp?ywaj? na nasz? pami??, ktra w procesie uczenia si? odgrywa kluczow? rol?. Ale efektywna nauka to rwnie?...

Dalej...

M?dre Dziecko

04-Oct-2014
M?dre Dziecko

Czas od urodzenia do trzeciego roku ?ycia dziecka to okres, w ktrym jego mzg rozwija si? najszybciej. Jako odpowiedzialny rodzic mo?esz zadba? o prawid?owy i harmonijny proces kszta?towania si? jego mo?liwo?ci psychicznych i fizycznych. Jest to...

Dalej...

Neurostrada | Mapy My?li dla Coachingu

04-Oct-2014
Neurostrada | Mapy My?li  dla Coachingu

Wprowadzamy na polski rynek nowoczesne rozwi?zania dla coachingu i edukacji
Tworzymy Mapy My?li, ktre upraszczaj? drog? do osi?gania sukcesw w ?yciu, biznesie, nauce i prac. System IQ Matrix, wspiera proces uczenia si? i pomaga w...

Dalej...

Wytwrnia antidotum - szkolenia i kursy

26-Jul-2014
Wytwrnia antidotum - szkolenia i kursy

Je?eli pasjonujesz si? pracami artystycznymi i po??dasz nauczy? si? aran?owa? cude?ka ze z?ota, koniecznie zapisz si? do pierwszej, post?powej szko?y z?otniczej. Kszta?cimy przede wszystkim produkowa?, artyku?owa? siebie, spe?nia? naj?mielsze...

Dalej...

Blogjednymslowem.pl

26-Jul-2014
Blogjednymslowem.pl

Przedstawiamy jednostkowy, praktyczny, ca?kowity czas bie??cy blog po?wi?cony nauce j?zyka. Wynalazcami s? osoby maj?ce informacj? i praktyczne umiej?tno?ci w tym pu?apie. Gwarantujemy bieg?? wiedz?, pomoc, ale przede wszystkim s?abe negocjacje,...

Dalej...