Kategoria: [ Edukacja Nauka ]


Jeste tu: Gra > Edukacja Nauka

Www.napiszeciprace.pl

07-Mar-2014
Www.napiszeciprace.pl

Przed Tob? koniec semestru i niedobr pracy zaliczeniowej? Nie wpadaj w panik?! Wspomo?emy Ci! Charakter krajowych s?u?b obejmuje rzeczywi?cie wszystkie prace literackie i zaliczeniowe, ktrych wymagasz! Poziom szk? ?rednich i wy?szych,...

Dalej...

I LO Ole?no - wykszta?cenie

23-Jan-2014
I LO Ole?no - wykszta?cenie

Dzi?ki nam nauka stanie si? nie tylko Twoim obowi?zkiem, ale prawdziw? pasj?! Zapraszamy do Zespo?u Szk? w Ole?nie, ktry tworzy I Liceum Oglnokszta?c?cym im. Lotnikw Polskich i Szko?a Policealna w zawodzie: opiekun w domu pomocy spo?ecznej....

Dalej...

Szkolenia dla rad pedagogicznych

21-Jan-2014
Szkolenia dla rad pedagogicznych

Szukasz solidnej oferty szkole? dla nauczycieli, rad pedagogicznych czy dyrektorw szk?? Odwied? www.rodn.pl! Gwarantujemy wysoki standard prowadzonych szkole?, na ktre sk?ada si? diagnoza potrzeb szkoleniowych, realizacja szkolenia, materia?y...

Dalej...

Badanie kierowcw Trzebnica

21-Jan-2014
Badanie kierowcw Trzebnica

Nowoczesne centrum psychologii pracy Psycho-Centr zaprasza na stron? internetow? www.psychocentr.pl. Placwka ta to jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie spotkaj? si? Pa?stwo z obs?ug? klienta na najwy?szym poziomie oraz profesjonalnym podej?ciem...

Dalej...

LO Niepubliczne dla Doros?ych Nr 16 szko?a dla doros?ych warszawa

15-Jan-2014
LO Niepubliczne dla Doros?ych Nr 16 szko?a dla doros?ych warszawa

Prezentujemy Pa?stwu placwk? edukacyjn? Szesnastka. Siedziba uczelni mie?ci si? w Warszawie. Posiadamy mnstwo atrakcyjnych kierunkw humanistycznych oraz ?cis?ych o r?nych specjalizacjach. Gwarantujemy wysoko procentow? zdawalno?? egzaminw...

Dalej...

Ondict.pl

24-Dec-2013
Ondict.pl

Za pomoc? serwisu Ondict.pl internauci, ktrzy chc? poszerzy? swoje umiej?tno?ci j?zykowe z angielskiego lub niemieckiego, b?d? mogli skorzysta? z kilku ciekawych aplikacji do ?wiczenia s?wek. Dost?pne s? mi?dzy innymi quizy j?zykowe, mo?na te?...

Dalej...

Centrum Edukacji M?odego Cz?owieka - Train For Future - Warszawa

24-Dec-2013
Centrum Edukacji M?odego Cz?owieka - Train For Future - Warszawa

Centrum Edukacji M?odego Cz?owieka
Train For Future - Warszawa
Szkolenia dla dzieci
Szkolenia dla m?odzie?y
Szkolenia dla dzici i m?odie?y
Szkolenia dla dzieci i m?odzie?y. Nasza oferta szkoleniowa koncentruje...

Dalej...

Szko?a Pami?ci IQ

24-Dec-2013
Szko?a Pami?ci IQ

prywatna szko?a pami?ci dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych .U podstaw powstania autorskiej metody treningu zdolno?ci umys?owych le?? badania w obszarze psychologii i dydaktyki nauczania oraz wiele lat do?wiadcze? w pracy z dzie?mi, m?odzie?? i...

Dalej...

Studiawyzsze.pl

17-Dec-2013
Studiawyzsze.pl

Najwi?ksza baza po?wi?cona uczelniom i kierunkom studiw w Polsce i za granic?. To w?a?nie tu mo?esz znale?? ?atwo studia spe?niaj?ce wszystkie twoje oczekiwania. Prezentujemy informacje o najpopularniejszych kierunkach i uczelniach, dane...

Dalej...

PRYWATNE LICEUM OGLNOKSZTA?C?CE NR 32 WARSZAWA prywatne przedszkole warszawa mokotw

07-Dec-2013
PRYWATNE LICEUM OGLNOKSZTA?C?CE NR 32 WARSZAWA prywatne przedszkole warszawa mokotw

Monnet International School to nowoczesny zesp? szk? o najwy?szym standardzie mi?dzynarodowym. Prowadzi nauczanie w zgodzie aktualnymi, mi?dzynarodowymi programami nauczania. W sk?ad szkl wchodzi: Mi?dzynarodowe Przedszkole Misia Paddingtona,...

Dalej...