Kancelaria Notarialna Joanna Gregu?a, Tomasz Kot i Joanna G?ga?a-Zaj?c

Mar 28, 2011 ID:29297
http://www.notariusz-krakow.net

Joanna Gregu?a jest notariuszem od 1982 roku. Pocz?tkowo pracowa?a jako notariusz w Pa?stwowym Biurze Notarialnym w Krakowie. Od 1 lutego 1992 roku prowadzi?a Kancelari? Notarialn? w Krakowie przy ulicy Aria?skiej nr 5.
Od maja 1997 roku Kancelaria prowadzona by?a w formie sp?ki cywilnej przez notariusza Joann? Gregu?? i notariusza Tomasza Kota (poprzednio asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej Joanny Gregu?y).

Od sierpnia 2002 roku zmianie uleg?a lokalizacja Kancelarii Notarialnej i obecnie mie?ci si? ona w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11. W kwietniu 2009 roku do sp?ki cywilnej przyst?pi?a notariusz Joanna G?ga?a-Zaj?c (poprzednio asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej Joanny Gregu?y i Tomasza Kota).

Notariusz dokonuje nast?puj?cych czynno?ci:

1.sporz?dza akty notarialne;
2.sporz?dza akty po?wiadczenia dziedziczenia;
3.sporz?dza po?wiadczenia (w?asnor?czno?? podpisu; zgodno?? odpisu, wyci?gu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy ?yciu lub w okre?lonym miejscu);
4.dor?cza o?wiadczenia;
5.spisuje protoko?y;
6.sporz?dza protesty weksli i czekw;
7.przyjmuje na przechowanie dokumenty,
pieni?dze i papiery warto?ciowe;
8.sporz?dza wypisy, odpisy i wyci?gi dokumentw;
9.sporz?dza, na ??danie stron, projekty aktw,
o?wiadcze? i innych dokumentw;
10.sporz?dza inne czynno?ci wynikaj?ce z odr?bnych przepisw.
Od marca 2009 roku notariusze uzyskali mo?liwo??
sporz?dzania aktw po?wiadczenia dziedziczenia ustawowego
lub testamentowego (z wy??czeniem dziedziczenia na podstawie testamentw szczeglnych). Zarejestrowany w rejestrze aktw po?wiadczenia dziedziczenia prowadzonym przez Krajow? Rad? Notarialn? akt po?wiadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W zakresie tych czynno?ci notariusze mog? ponadto spisywa? protoko?y dziedziczenia, dokonywa? otwarcia i og?oszenia testamentw, wydawa? za?wiadczenia dla wykonawcy testamentu.

kancelaria notarialna   kancelaria notarialna krakw   notariusz   notariusz krakw   us?ugi notarialne   us?ugi notarialne krakw   umowy sp?ek   umowy sp?ek krakw   akty notarialne   po?wiadczenie dziedziczenia   wypisy i odpisy   wypisy aktw notarianlych   odp
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz


http://www.notariusz-kielce.eu/

KANCELARIA NOTARIALNA Anny Poniedzia?ek udziela wszelkich porad prawnych zwi?zanych z podejmowanymi czynno?ciami notarialnymi bezp?atnie. W szerokiej gamie us?ug naszej kancelarii oferujemy: sporz?dzanie aktw notarialnych, sporz?dzanie aktw... Dalej...

 
Kancelaria Ruda ?l?ska

Frapujesz si? co chcesz robi? w przysz?o?ci? Najlepiej zainteresowania z dobr? wynagrodzeniem. Przyk?adem takiego fachu mo?e by? notariusz, przyjrzyjmy si? bli?ej tej profesji. Zawd notariusza to bardzo presti?owy tak?e wzbudzaj?cy respekt w... Dalej...

 
Kancelaria notarialna Katowice

Kupujesz nieruchomo??? Zamierzasz spisa? testament albo inny akt notarialny? Potrzebujesz fachowej us?ugi notarialnej, aby to, co zamierzasz znalaz?o swoje odbicie w odpowiednich dokumentach. Dok?adnie tak? pomoc otrzymasz w mieszcz?cej si? w... Dalej...

 
Kancelaria notarialna Wroc?aw

Aby podpisana umowa by?a wa?na niekiedy niezb?dne jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Dotyczy to nabycia w?asno?ci nieruchomo?ci. Nasza kancelaria pomaga w tym mieszka?com Wroc?awia. Sporz?dzamy akty notarialne, po?wiadczenia... Dalej...

 
ZNANYPRAWNIK -notariusz O?wi?cim

Kancelaria Notarialna Baran Marta, Kamusi?ska Maria posiada wieloletnie do?wiadczenie, ktre pozwala na zapewnianie profesjonalnego wsparcia w zakresie czynno?ci notarialnych. Swoje us?ugi osi?gamy w zgodzie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami... Dalej...