Kancelaria Notarialna Joanna Gregu?a, Tomasz Kot i Joanna G?ga?a-Zaj?c

Mar 28, 2011 ID:29297
http://www.notariusz-krakow.net

Joanna Gregu?a jest notariuszem od 1982 roku. Pocz?tkowo pracowa?a jako notariusz w Pa?stwowym Biurze Notarialnym w Krakowie. Od 1 lutego 1992 roku prowadzi?a Kancelari? Notarialn? w Krakowie przy ulicy Aria?skiej nr 5.
Od maja 1997 roku Kancelaria prowadzona by?a w formie sp?ki cywilnej przez notariusza Joann? Gregu?? i notariusza Tomasza Kota (poprzednio asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej Joanny Gregu?y).

Od sierpnia 2002 roku zmianie uleg?a lokalizacja Kancelarii Notarialnej i obecnie mie?ci si? ona w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11. W kwietniu 2009 roku do sp?ki cywilnej przyst?pi?a notariusz Joanna G?ga?a-Zaj?c (poprzednio asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej Joanny Gregu?y i Tomasza Kota).

Notariusz dokonuje nast?puj?cych czynno?ci:

1.sporz?dza akty notarialne;
2.sporz?dza akty po?wiadczenia dziedziczenia;
3.sporz?dza po?wiadczenia (w?asnor?czno?? podpisu; zgodno?? odpisu, wyci?gu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy ?yciu lub w okre?lonym miejscu);
4.dor?cza o?wiadczenia;
5.spisuje protoko?y;
6.sporz?dza protesty weksli i czekw;
7.przyjmuje na przechowanie dokumenty,
pieni?dze i papiery warto?ciowe;
8.sporz?dza wypisy, odpisy i wyci?gi dokumentw;
9.sporz?dza, na ??danie stron, projekty aktw,
o?wiadcze? i innych dokumentw;
10.sporz?dza inne czynno?ci wynikaj?ce z odr?bnych przepisw.
Od marca 2009 roku notariusze uzyskali mo?liwo??
sporz?dzania aktw po?wiadczenia dziedziczenia ustawowego
lub testamentowego (z wy??czeniem dziedziczenia na podstawie testamentw szczeglnych). Zarejestrowany w rejestrze aktw po?wiadczenia dziedziczenia prowadzonym przez Krajow? Rad? Notarialn? akt po?wiadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W zakresie tych czynno?ci notariusze mog? ponadto spisywa? protoko?y dziedziczenia, dokonywa? otwarcia i og?oszenia testamentw, wydawa? za?wiadczenia dla wykonawcy testamentu.

kancelaria notarialna   kancelaria notarialna krakw   notariusz   notariusz krakw   us?ugi notarialne   us?ugi notarialne krakw   umowy sp?ek   umowy sp?ek krakw   akty notarialne   po?wiadczenie dziedziczenia   wypisy i odpisy   wypisy aktw notarianlych   odp
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz


Kancelaria Notarialna Joanna Gregu?a, Tomasz Kot i Joanna G?ga?a-Zaj?c

Joanna Gregu?a jest notariuszem od 1982 roku. Pocz?tkowo pracowa?a jako notariusz w Pa?stwowym Biurze Notarialnym w Krakowie. Od 1 lutego 1992 roku prowadzi?a Kancelari? Notarialn? w Krakowie przy ulicy Aria?skiej nr 5.
Od maja 1997 roku... Dalej...

 
Cezary J?drowicz

Kancelaria Notarialna Cezary J?drowicz z siedzib? w Gdyni oferuje szeroki wybr czynno?ci notarialnych, w?rd ktrych mo?na wymieni? sporz?dzanie aktw notarialnych, sporz?dzanie po?wiadcze? oraz dor?czanie ich, sporz?dzanie wypisw i odpisw... Dalej...

 
DANUTA FESZ-GRUBIAK wroc?aw kancelaria notarialna

Kancelarii Notarialnej umiejscowionej we Wroc?awiu mog? Pa?stwo zleci? zarwno spisywanie protoko?w, dor?czanie oznajmie?, jak i skonstruowanie, na ?yczenie stron, wzorw aktw, o?wiadcze? i innych dokumentw, ktrym strony chc? b?d? s?... Dalej...

 
Kancelaria notarialna Warszawa

Kancelaria MRWCZY?SKA & PANEK z siedzib? w Warszawie, oferuje obs?ug? notarialn? od 1993 r. Zajmujemy si? dokonywaniem czynno?ci z zakresu: sporz?dzania aktw notarialnych, aktw po?wiadcze?, wypisw, odpisw i wyci?gw. Ponadto dor?czamy... Dalej...

 
Notariusz Drewko J. notariusze gliwice

Kancelaria notarialna znajduj?ca si? w Gliwicach jest prowadzona przez Joann? Warzech? oraz Justyn? Drewko. wykonuje swoje us?ugi zarwno osobom prywatnym, jak rwnie? przedsi?biorstwom i instytucjom. Notariusze zajmuj? si? tworzeniem testamentw... Dalej...