Wpisy z Tagiem [ notariusze ]

Profesjonalna baza prawnikw, ksi?gowych i notariuszy BazaDoradcw.pl

08-Sep-2020
Profesjonalna baza prawnikw, ksi?gowych i notariuszy BazaDoradcw.pl

Firma Baza Doradcw powsta?a z my?l? o przedsi?biorcach skupiaj?cych si? na rozwoju firmy, profesjonalizmie, a tak?e obs?udze presti?owych klientw. Firma Baza Doradcw kieruje swoje us?ugi zarwno do osb prywatnych, jak i du?ych firm i...

Dalej...

Notariusz Ewa Knuplerz

18-Feb-2015
Notariusz Ewa Knuplerz

Zlokalizowana w stolicy Ma?opolski Kancelaria notarialna Ewy Knuplerz proponuje wszelkiego rodzaju czynno?ci notarialne. Mamy wieloletni sta? pracy oraz ogromny zakres wiedzy, ktry gwarantuje w?a?ciwe wykonanie ka?dej czynno?ci prawnej....

Dalej...

www.notariusz-ekiert.pl - Notariusz Ekiert

23-Nov-2013
www.notariusz-ekiert.pl - Notariusz Ekiert

Niew?tpliwie ka?dy zdaje sobie spraw? z tego, ?e us?ugi oferowane przez profesjonalnego notariusza mog? by? konieczne w wielu najr?niejszych sytuacjach. Je?eli kto? w takim razie szuka dobrej oferty dla siebie zwi?zanej z czym? takim, to...

Dalej...

Kuczy?scy B.P., M?ynarski W. Kancelaria notarialna Sp. P. notariusz brwinw

23-Nov-2013
Kuczy?scy B.P., M?ynarski W. Kancelaria notarialna Sp. P. notariusz brwinw

Kancelaria Notarialna. B. Kuczy?ska, P. Kuczy?ski, W. M?ynarski. Notariusze Sp.P. zlokalizowana jest na terenie Grodziska Mazowieckiego. Zgodnie z regu?ami, notariusz przeprowadza niezb?dne w sprawie czynno?ci notarialne s?usznie z imperatywami...

Dalej...

KANCELARIA NOTARIALNA MGR WOJCIECH MICHALEWICZ sprawy notarialne katowice

13-Sep-2013
KANCELARIA NOTARIALNA MGR WOJCIECH MICHALEWICZ sprawy notarialne katowice

W Katowicach znajduje si? Kancelaria Notarialna z biurem notarialnym. Firma absorbuje si? w szczeglno?ci przygotowywaniem aktw notarialnych lub aktw po?wiadczenia czy dziedziczenia. Zgodnie z tre?ci? ustawy „Prawo o notariacie”...

Dalej...

Notariusz Jelenia Gra

07-Jun-2013
Notariusz Jelenia Gra

Notariusze Jelenia Gra Piotr i Edyta Malinowscy spisuj? protoko?y (np. z zebra? wsplnot mieszkaniowych), sporz?dzaj? protesty weksli i czekw, przyjmuj? do depozytu pieni?dze, dokumenty, papiery warto?ciowe i dane na informatycznym no?niku...

Dalej...

ZNANYPRAWNIK -notariusz O?wi?cim

27-Jan-2013
ZNANYPRAWNIK -notariusz O?wi?cim

Kancelaria Notarialna Baran Marta, Kamusi?ska Maria posiada wieloletnie do?wiadczenie, ktre pozwala na zapewnianie profesjonalnego wsparcia w zakresie czynno?ci notarialnych. Swoje us?ugi osi?gamy w zgodzie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami...

Dalej...

http://www.notariusz-kielce.eu/

30-Oct-2012
http://www.notariusz-kielce.eu/

KANCELARIA NOTARIALNA Anny Poniedzia?ek udziela wszelkich porad prawnych zwi?zanych z podejmowanymi czynno?ciami notarialnymi bezp?atnie. W szerokiej gamie us?ug naszej kancelarii oferujemy: sporz?dzanie aktw notarialnych, sporz?dzanie aktw...

Dalej...

Notariusz Wroc?aw - kancelaria notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu

14-Sep-2010
Notariusz Wroc?aw - kancelaria notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu

Kancelaria Notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu ?wiadczy nast?puj?ce us?ugi wchodz?ce w zakres czynno?ci notarialnych:
- sporz?dza akty notarialne,
- sporz?dza po?wiadczenia,
- dor?cza o?wiadczenia,
-...

Dalej...

Kancelaria notarialna Izabela Gasin

24-May-2010
Kancelaria notarialna Izabela Gasin

Aby zapewni? bezpiecze?stwo obrotu prawnego Kancelaria proponuje Pa?stwu profesjonaln? obs?ug? w zakresie dokonywania czynno?ci notarialnych, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej.
W celu...

Dalej...

Strony: 1 2 [Nastepny >]