Wpisy z Tagiem [ szkolenia ]

Excel i Calculatic

01-Aug-2017
Excel i Calculatic

Jeste?my firm?, która jest autorem calculatic.pl. jedyna taka platforma na rynku, która kompleksowo i profesjonalnie wspiera codzienne korzystanie i nauk? programu Microsoft Excel. Inn? wa?n? ga??zi? naszej pracy jest organizowanie treningów...

Dalej...

Teoria ogranicze? - BDO HBC BUSINESS IMPROVEMENT Sp. z o.o.

17-Jun-2017
Teoria ogranicze? - BDO HBC BUSINESS IMPROVEMENT Sp. z o.o.

Je?eli jeste? zainteresowany wprowadzeniem zmian w swojej firmie i je?li zale?y Ci na wyeliminowaniu niepotrzebnych procesów, to bardzo dobrze trafi?e?. Zamów nasze us?ugi, sprawd?, na czym dok?adnie polega lean manufacturing i miej pewno??, ?e...

Dalej...

http://www.gigroup.com.pl

11-Apr-2017
http://www.gigroup.com.pl

Oferty pracy w agencji pracy Gi Group mog? zaciekawi? wiele osób. Agencja poszukuje osób do pracy sta?ej oraz do pracy tymczasowej ,tak?e pracowników z Ukrainy. Agencja od d?ugiego czasu wspó?pracuje ze znanymi na ca?ym ?wiecie firmami, które...

Dalej...

http://www.budmat.pl

11-Apr-2017
http://www.budmat.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ofert? prezentowan? na stronie internetowej Budmat.pl. Znajd? tam pa?stwo szeroki wybór oferowanych produktów i us?ug zwi?zanych z bran?? stalowych pokry? dachowych i elewacyjnych. Blachy trapezowe,...

Dalej...

Medesthetic s.c. szko?a kosmetologii

21-Mar-2017
Medesthetic s.c. szko?a kosmetologii

Medesthetic to innowacyjne Centrum Szkoleniowe, którego dzia?alno?? opiera si? na wieloletnim do?wiadczeniu w przekazywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmuj?cej najnowsze osi?gni?cia szeroko poj?tej kosmetologii. Oferujemy kursy w...

Dalej...

Szkolenie BHP online

13-Feb-2017
Szkolenie BHP online

BHP Consulting obs?uguje bhp na najwy?szym poziomie. G?ówn? us?ug? jak? ?wiadczy nasza firma to przede wszystkim przej?cie zada? i pe?nienie funkcji s?u?by BHP w zak?adzie pracy.Obs?uga dotyczy: szkole? BHP,niezb?dnej dokumentacji BHP, doradztwa...

Dalej...

Smart Kursy i Szkolenia

26-Nov-2016
Smart Kursy i Szkolenia

Firma Smart Kursy i Szkolenia zajmuje si? organizowaniem szkole? zawodowych, które umo?liwi? zwi?kszenie kwalifikacji zawodowych i znalezienie lepiej p?atnej pracy. Nasz? domen? s? szkolenia dla przewo?ników z zakresu ADR. Posiadamy w swojej...

Dalej...

seka.pl

14-Nov-2016
seka.pl

Firma Seka (seka.pl) ?wiadcz?ca us?ugi w zakresie obowi?zkowych zada? firm od 28 lat. Od 1988 roku nieustannie si? rozwija i szkoli swoich pracowników. Na terenie ca?ego kraju znajduje si? dziewi?tna?cie oddzia?ów firmy. Firma Seka oferuje us?ugi...

Dalej...

Szko?a J?zyka Rosyjskiego Kalina

29-Aug-2016
Szko?a J?zyka Rosyjskiego Kalina

Szko?a J?zyka Rosyjskiego Kalina to miejsce, które skupia osoby kochaj?ce rosyjski i lubi?ce si? go uczy?. Naszym klientom proponujemy kursy z j?zyka ogólnego (na wszystkich poziomach nauczania), j?zyka biznesowego (dla pracowników firm i...

Dalej...

Kurs i szkolenia - Grema

25-May-2016
Kurs i szkolenia  - Grema

Centrum Szkole? Zawodowych Grema istnieje na rynku od 2008r. Wieloletnie do?wiadczenie pozwala nam oferowa? us?ugi na wysokim poziomie. Organizujemy kursy i szkolenia podkre?laj?ce kwalifikacje pracowników oraz przygotowuj?ce do zawodu. Nasza...

Dalej...