Szkolenia d?wigi - Widlak

Mar 3, 2014 ID:44108
http://www.zm-widlak.pl

W zwi?zku z coraz cz?stszym ich zastosowaniem w wielu firmach i sytuacjach, nasz? ofert? kursów uzupe?nili?my o szkolenia na d?wigi. Przystepuj?c do kursu mo?na uzyska? uprawnienia zezwalaj?ce na obs?ug? d?wigów. Podczas szkolenia kursanci zyskuj? dane o przepisach dozoru technicznego, przepisach bezpiecze?stwa, budowie maszyny. Kurs po?wiadczy uzyskany dokument.

szkolenia d?wigi
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka > Szkolenia


Szkolenia j?zykowe

Szablonowe sposoby nauki na ka?dym kroku cz??ciej odchodz? w niepami??. Zast?powane s? one przez propozycje ??cz?ce nauk? z natur?. Studiowanie chi?skiego j?zyka w Chinach czy j?zyka angielskiego w Republice Po?udniowej Afryki mo?e stanowi?... Dalej...

 
O?rodek Kszta?cenia Zawodowego Pro-Fach w Opolu

Szkolenia, kursy zawodowe, konferencje, warsztaty treningowe. Kursy zawodowe na poziomie przysposobienia do wykonywania zawodu, w zakresie higieny i ochrony ?rodowiska, obs?ugi firmy, pedagogiczne, obs?ugi urz?dze? technicznych i inne. Dalej...

 
szkoleniamm.pl

Rynek budowlany podlega ci?g?ym zmianom zmierzaj?cym do jego doskonalenia w zwi?zku z czym kadra pracownicza zatrudniona w tym sektorze musi nad??a? za zmieniaj?cymi si? wymaganiami. Dla tych osób oferowane s? szkolenia dotycz?ce obs?ugi ci??kiego... Dalej...

 
Sylwester Laskowski - szkolenia negocjacje, arbitra?, mediacje, telekomunikacja, ekspertyzy

Dr Sylwester Laskowski, specjalista w dziedzinie analizy strategicznej, negocjacji, wspomagania decyzji i teorii gier. Pracownik naukowy i kierownik O?rodka Szkolenia Instytutu ??czno?ci. Autor wielu publikacji z dziedziny analizy strategicznych... Dalej...

 
Sukces Alfabet Games

Zapraszamy na stron? po?wi?con? rozwojowi osobistemu. Znajdziesz u nas np. ?wiczenia umys?u, aby coraz sprawniej na s?u?y? dzi?ki temu b?dziemy sprawniej pracowali i efekty naszej umys?owej pracy b?d? lepsze. Dla przyk?adu proponujemy ?wiczenie... Dalej...