PROMES FINANSE Sp. z o.o. - Skuteczna Windykacja Wierzytelno?ci

May 15, 2010 ID:24587
http://www.promes-finanse.pl

PROMES FINANSE Sp. z o.o. w D?browie Górniczej.Skuteczna równie? szybka windykacja wierzytelno?ci. Prosta procedura podj?cia wspó?pracy . Wykup wierzytelno?ci oraz Gie?da D?ugów - www.wyroki.eu . Monitoring p?atno?ci, piecz?? prewencyjna. Brak op?at wst?pnych - wynagradzani jeste?my tylko prowizj? od wyegzekwowanych kwot . Dowodem solidno?ci i wiarygodno?ci naszej firmy jest fakt, ?e zajmujemy si? kompleksow? obs?ug? prawn? podmiotów gospodarczych w zakresie odzyskiwania nale?no?ci. Przeprowadzamy post?powania s?dowe kredytuj?c zwi?zane z tym koszty.Aktywnie uczestniczymy w czynno?ciach komorniczych usprawniaj?c tym samym egzekucj? nale?no?ci.TEL: 032-720-60-30 FAX 032-720-29-99e-mail: biuro@promes-finanse.pl .

?l?skie   windykacja   wierzytelno?ci   wykup wierzytelno?ci   d?ugi   nale?no?ci   odzyskiwanie d?ugów   sprzeda? wierzytelno?ci   gie?da wierzytelno?ci   zarz?dzanie wierzytelno?ciami   nale?no?ci   factoring   kupno d?ugów   us?ugi prawne
Srednia z ocen: 3.67, Liczba oddanych głosów: 3
 

Kategorie

Inne wpisy w: Biznes Ekonomia > Windykacja


Wywiad biznesowy

Naszym klientom zapewniamy profesjonalne oraz kompleksowe us?ugi zwi?zane z doradztwem zarówno prawnym jak te? finansowym w tym dotycz?cym podatków, które realizujemy dla firm z ró?nych bran?. Gwarantujemy profesjonalne oraz rzetelne realizowanie... Dalej...

 
Fluecne.com.pl

O ile prowadz? Pa?stwo firm? maj? d?u?ników, którzy od d?u?szego okresu nie sp?acaj? zap?aty, mog? Pa?stwo skierowa? si? o wsparcie do nas. Mo?emy zaproponowa? dwie formy, ewentualnie przej?cie d?ugów ewentualnie pomoc w jego odzyskaniu. W drugim... Dalej...

 
Marian Piasecki komornik s?dowy licytacje nieruchomo?ci

Osobie, która bli?ej nie zetkn??a si? z dzia?aniami komorniczymi, komornik ??czy si? z zajmowaniem mienia d?u?ników. Naturalnie, te zadania podejmuje tak z ramienia pa?stwa jak i na pro?b? klientów prywatnych, ale dopiero po adekwatnym wyroku... Dalej...

 
Windykacja Rzeszów

Firma Dijkstra Sp. j. z Rzeszowa oferuje windykacj?. Proponujemy ca?o?ciow? obs?ug? dzia?a? windykacyjnych. Zajmujemy si? pomoc? w rozwi?zaniu istniej?cych w firmach problemów zwi?zanych z nieregulowaniem w terminie nale?no?ci. Specjalizacj?... Dalej...

 
portalwindykacja.pl

Portal dedykowany wierzycielom. Proste w obs?udze narz?dzia upraszczaj?ce wszcz?cie procesu odzyskiwanie nale?no?ci. Kierowany do przedsi?biorców, jak i do osób fizycznych maj?cych problemy z odzyskaniem nale?nych im kwot. Ponadto za po?rednictwem... Dalej...