Kategoria: [ Produkcja Przemys? ]


Jesteś tu: Góra > Produkcja Przemys?

Budmech - systemy PCV

18-Sep-2017
Budmech - systemy PCV

Budmech Systemy Ci?nieniowe to renomowany importer materia?ów z PVC-C, PCV-U, PP-H i PE takich jak w??e, rury, armatura czy kszta?tki. Specjalistyczna wiedza i wieloletnie do?wiadczenie pozwalaj? by? firmie Budmech przede wszystkim cenionym...

Dalej...

producent rur -elplastplus.pl

18-Jul-2017
producent rur -elplastplus.pl

Elplastplus.pl to firma, która posiada swoje biuro w Warszawie, a siedziba spó?ki jest w Jastrz?biu-Zdroju. Dzia?amy na rynku od 1999 roku, sprzedajemy zarówno w Polsce, jak i zagranic?. Dzia?amy w bran?y przetwórstwa i produkcji wyrobów z tworzyw...

Dalej...

Konstrukcje stalowe - MetConcept

14-Jul-2017
Konstrukcje stalowe - MetConcept

Metconcept.com zajmuje si? wykonywaniem ruroci?gów przesy?owych oraz instalacji technologicznych przeznaczonych do przesy?ania p?ynów lub gazów. Posiadamy równie? sprz?t do samodzielnego monta?u instalacji polietylenowych polipropylenowych oraz...

Dalej...

Skup miedzi Hemarpol

10-Jul-2017
Skup miedzi Hemarpol

Na co dzie? zajmujesz si? demonta?em samochodów? W Twoim miejscu pracy pojawi?o si? sporo z?omu i nie wiesz, co zrobi? z takimi elementami? Mo?esz je nam sprzeda?. Je?li chodzi o skup z?omu, to jeste?my liderami w tej bran?y, dzia?amy na terenie...

Dalej...

Sterylizatory uv

06-Jun-2017
Sterylizatory uv

Zasada dzia?ania sterylizatorów UV. Urz?dzenia wykorzystuj? promieniowanie UV o d?ugo?ci fali 254 nm, które uszkadza DNA ,co jest ?mierciono?ne dla mikroorganizmów. Zastosowanie jednej d?ugo?ci fali chroni bia?ka przed rozk?adem. Zastosowanie:...

Dalej...

Proenergo - pr?d dla firm

02-May-2017
Proenergo - pr?d dla firm

Proenergo to profesjonalna pomoc w dokonaniu zmiany dostawcy pr?du i obni?eniu kosztów energii. Szybka i ?atwa zmiana mo?e pomóc zmniejszy? wydatki nawet o 40%. Wype?nij formularz, a nasi doradcy skontaktuj? si? z Tob? i pomog? w wyborze...

Dalej...

RA Construction

06-Apr-2017
RA Construction

Sklep polskiego producenta oferuje wyposa?enie sklepów, hurtowni oraz warsztatów i hal magazynowych. Projektujemy oraz wykonujemy meble warsztatowe, rega?y magazynowe, sto?y monta?owe wykonane w technologii esd.
Nasze produkty wykonujemy...

Dalej...

TWP - silniki elektryczne i motoreduktory

05-Apr-2017
TWP - silniki elektryczne i motoreduktory

Ko?a z?bate, przek?adnie ?a?cuchowe, oscylatory, motoreduktory, silniki elektryczne i inne cz??ci do maszyn dost?pne od r?ki w magazynie firmy TWP. Oferujemy równie? szeroki wybór spr??yn gazowych, maj?cych zastosowanie w ró?nych ga??ziach...

Dalej...

Skup transformatorów

14-Jan-2017
Skup transformatorów

Yardgroup jest firm? dzia?aj?c? na terenie Radomska. Zajmujemy si? skupem zu?ytych transformatorów oraz akumulatorów, a tak?e skupem metali kolorowych tj. mied?, aluminium, ?elazo itd. Oferujemy Pa?stwu mi?? i profesjonaln? obs?ug? oraz...

Dalej...

Lean - szczup?a produkcja

22-Dec-2016
Lean - szczup?a produkcja

W rozumieniu lean zawsze nale?y okre?li? czynno?ci dodaj?ce warto?ci (j. ang. value added (VA)) i niedodaj?ce warto?ci (j. ang. non value added (NVA)) w wytwarzaniu produktu lub us?ugi.
Proces zarz?dzany jest tak, by sk?ada? si? z jak...

Dalej...