Kategoria: [ Prawo Spo?ecze?stwo ]


Jesteś tu: Góra > Prawo Spo?ecze?stwo

Adwokat windykacja nale?no?ci Kraków

25-Sep-2017
Adwokat windykacja nale?no?ci Kraków

Kancelaria LSW - windykacja nale?no?ci, istnieje 5 sposobów na windykacje. Jedn? z nich jest Windykacja polubowna, stosuj?c taki rodzaj windykacji nale?no?ci wierzyciel d??y do zako?czenia sprawy po przez motywowanie d?u?nika. Nast?pn?...

Dalej...

Kancelaria Prawna Cz?stochowa

25-Sep-2017
Kancelaria Prawna Cz?stochowa

Jeste? zainteresowany zatrudnieniem do?wiadczonego prawnika? B?dziesz stara? si? o spadek i nie wiesz jak za?atwi? wszystkie formalno?ci? Szukasz fachowego wsparcia i przede wszystkim chcesz mie? na wyci?gni?cie r?ki osob?, która w razie potrzeby...

Dalej...

Notariusz Katowice - A. Zymek M. Cholewa

23-Jul-2017
Notariusz Katowice -  A. Zymek M. Cholewa

Prowadzona przez nas kancelaria notarialna oferuje bardzo pomocne i profesjonalne wsparcie notarialne dla wielu osób. Odwiedzaj?c prowadzon? przez nas kancelari? mo?esz liczy? na w pe?ni fachow? i bardzo atrakcyjn? cenowo pomoc notarialn? dla...

Dalej...

Adwokaci Tytko - adwokaci kraków

05-Jun-2017
Adwokaci Tytko - adwokaci kraków

Oferujemy wam pomoc kancelarii adwokackiej zapewniaj?cej porady ka?demu z was. Adwokat w Krakowie posiada odpowiedni? wiedz?, z której korzysta podczas udzielania porad. Gwarantujemy swoim klientom rzetelno??, terminowo??, pe?ne zaanga?owanie w...

Dalej...

Adwokat Konin Micha? Majewski

27-Feb-2017
Adwokat Konin Micha? Majewski

Cechuj? mnie wysokie kompetencje.
W ofercie kancelarii znajdziecie Pa?stwo us?ugi w zakresie obejmuj?cym mi?dzy innymi windykacje nale?no?ci, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo przewozowe, prawo pracy i ubezpiecze? spo?ecznych, prawo...

Dalej...

Joka sp. z o.o

19-Jan-2017
Joka sp. z o.o

Biuro rachunkowe zapewniaj?ce us?ugi rozliczeniowe na obszarze Krakowa i okolic, oferuj?ce skuteczn? pomoc przy zak?adaniu i rozliczaniu przedsi?biorstw. oprócz tego biuro rachunkowe Joka zapewnia obs?ug? w obs?udze kadrowej oferuj?c pe?n?...

Dalej...

Rodzina 500 plus

03-Dec-2016
Rodzina 500 plus

Ostatnio straci?a? prac? i teraz utrzymujecie si? tylko z dochodów m??a? Rozwa?a?a? opcj? programu Rodzina 500 plus dla twojego jedynaka? ?eby dowiedzie? si? jakie warunki nale?y spe?nia? oraz jakie formalno?ci nale?y za?atwi?, wejd? na stron?...

Dalej...

http://boleklegal.pl

09-Nov-2016
http://boleklegal.pl

Kiedy ma??e?stwo nie uk?ada si? zbyt dobrze warto pomy?le? o separacji. Nie jest to tak restrykcyjny krok jak rozwód. Osoby w separacji mog? ?y? praktycznie osobno, ale w ?wietle prawa nadal pozostaj? ma??e?stwem. Czasami jest to doskona?y sposób,...

Dalej...

Komornik S?dowy Dorota Lichograj

28-Oct-2016
Komornik S?dowy Dorota Lichograj

Strona internetowa Kancelarii Komorniczej Komornika S?dowego przy S?dzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Po?udnie w Warszawie Doroty Lichograj. Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Po?udnie Dorota Lichograj podejmuje czynno?ci na...

Dalej...

Dom weselny Gród

12-Oct-2016
Dom weselny Gród

Dom weselny Gród to nowo powsta?y obiekt, mog?cy pomie?ci? ponad 200 go?ci, wyposa?ony w dwie sale bankietowe oraz apartamenty. Wystrój sali weselnej zosta? dopracowany z dba?o?ci? o najdrobniejsze szczegó?y, ta z reszt? jak i przygotowywane...

Dalej...