Weremczuk Bobe? i Wspólnicy.Kancelaria Radców Prawnych.

Mar 5, 2008 ID:5525
http://wbwlegal.pl

Weremczuk Bobe? i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych (WBW) to kancelaria, która powsta?a z my?l? o ?wiadczeniu kompleksowych, najwy?szej jako?ci us?ug prawnych na rzecz przedsi?biorców.

Prawnicy kancelarii WBW przez okres kilku ostatnich lat ?wiadczyli pomoc prawn? na rzecz kilkudziesi?ciu podmiotów gospodarczych, zarówno tych z sektora ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, jak te? wielkich korporacji mi?dzynarodowych. Wspólnicy kancelarii WBW to radcowie prawni posiadaj?cy rozleg?e do?wiadczenie zarówno w bie??cej obs?udze przedsi?biorstw, jak te? przeprowadzaniu skomplikowanych, niestandardowych transakcji, wymagaj?cych specjalistycznych umiej?tno?ci. Przed utworzeniem kancelarii WBW wspólnicy prowadzili przez okres kliku lat indywidualne kancelarie prawne wspó?pracuj?c z du?ymi firmami prawniczymi. W swej dotychczasowej dzia?alno?ci zajmowali si? mi?dzy innymi obs?ug? projektów mi?dzynarodowych wspó?pracuj?c z kancelariami stowarzyszonymi w ramach DLA Piper, drugiego co do wielko?ci ?wiatowego aliansu firm prawniczych.

pomoc prawna   kancelaria   windykacje   biznes   us?ugi prawne
Srednia z ocen: 1.00, Liczba oddanych głosów: 1
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo > Kancelarie prawne


Salomon - rozwód ko?cielny

Kancelaria kanoniczna Salomon dzia?a równie? jako kancelaria kanoniczna. Swoj? siedzib? g?ówna posiada w ?odzi w Polsce centralnej, jednak?e dia?a i prowadzi sprawy na terenie ca?ego kraju. Oferta kancelarii obejmuje dzia?ania z zakresu doradztwa... Dalej...

 
Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych

KDBiP ?wiadczy najwy?szej jako?ci us?ugi z zakresu obs?ugi prawnej i doradztwa biznesowego osobom prywatnym oraz podmiotom gospodarczym. Oferujemy doradztwo z pe?nego zakresu prawnego, sta?? obs?ug? prawn? przedsi?biorstw, doradztwo biznesowe,... Dalej...

 
Kancelaria Prawnicza Brodowicz, Z?ber i Wspólnicy sp.k.

Kancelaria Prawnicza Brodowicz, Z?ber & Wspólnicy sp. k. specjalizuje si?
w kompleksowej obs?udze prawnej podmiotów gospodarczych jak równie? Klientów indywidualnych.

Gwarancj? profesjonalnej obs?ugi oferowanej przez... Dalej...

 
Radca Prawny Lucyna Szabelska

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Szabelska oferuje profesjonalne us?ugi prawne z zakresu prawa cywilnego, a zw?aszcza prawa rodzinnego. Rozpatrujemy sprawy dotycz?ce: rozwodu, alimentów, separacji, podzia?u maj?tku, rozliczenia konkubinatu,... Dalej...

 
Kancelaria prawnicza Warszawa

Ci, którzy nie wiedz?, w jaki sposób mog? nawi?za? kontakt z do?wiadczonym radc? prawnym, powinni dok?adnie przeszuka? zawarto?? sieci. Warto odwiedzi? stron? teresaloga.pl, która jest przyjazna dla ka?dego internauty. Z jej pomoc?, bardzo szybko... Dalej...