Lean - szczup?a produkcja

Dec 22, 2016 ID:50128
http://lean-management.pl/

W rozumieniu lean zawsze nale?y okre?li? czynno?ci dodaj?ce warto?ci (j. ang. value added (VA)) i niedodaj?ce warto?ci (j. ang. non value added (NVA)) w wytwarzaniu produktu lub us?ugi.
Proces zarz?dzany jest tak, by sk?ada? si? z jak najwi?kszej ilo?ci VA. Natomiast wszelkie NVA s? eliminowane z procesu, b?d? d??y si? do skrcenia czasu traconego na nie.

5 zasad Lean Management

Zdefiniowanie warto?? produktu w oczach klienta (j. ang. Define Value). O tym, co zostanie przyj?te za warto?? decyduje klient, gdy? to on okre?la za co b?dzie p?aci?. Aby zdefiniowa? co tworzy warto?? produktu musimy patrze? oczami klienta na proces i uzna? niektre etapy procesu wytwrczego za ca?kowicie zb?dne z punktu widzenia odbiorcy.
Wyodr?bnienie i zmapowanie strumienia warto?ci dla produktu. Nale?y pozna? proces, zbada? stan przesz?y, zdefiniowa? problem, stworzy? plan udoskonalenia procesu (j. ang. Map Value Stream).
Zapewnienie niezak?conego przep?ywu warto?ci (j. ang. Create Flow).

Dzia?ania podyktowane potrzebami klienta pozwalaj? mu na „poci?gni?cie” warto?ci od producenta (j. ang. Establish pull). Oznacza to, ?e klient informuje o zapotrzebowaniu na dany produkt, co w efekcie prowadzi do zainicjowania jego produkcji.
D??enie do doskona?o?ci. W lean management nale?y stale szuka? nowych usprawnie?, obserwowa? otoczenie, wysuwa? wnioski i by? elastycznym (j. ang. Pursiut perfection) .

lean   manufacturing. lean management   smed   kanban   just in time   oee   kaizen   supply chain
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Produkcja Przemys?


KARAT chusteczki higieniczne

P.P.H.U. Karat to mieszcz?cy si? w Trzebini producent i dostawca wysokiej jako?ci wyrobw higienicznych z papieru. Oferowane produkty to papier toaletowy, chusteczki higieniczne i papierowe r?czniki (przemys?owe i kuchenne). Produkty s? dost?pne w... Dalej...

 
Wynajem Pomp Klaudia sp. z o.o.

Wynajem Pomp to serwis internetowy, dzi?ki ktremu ka?dy mo?e znale?? pomp? odwodnieniow? dla siebie i j? wynaj?? do r?nych celw. Nasza oferta jest bardzo zr?nicowana w tym zakresie i posiadamy bardzo bogaty wybr w?rd tego typu sprz?tu.... Dalej...

 
KARCZMETAL

Firma Karczmetal z siedzib? w Lipnikach Krlewskich zaprasza Pa?stwa do wsp?pracy. Od 1997 roku oferujemy produkcj? artyku?w wyposa?enia okr?towego i wyrobw metalowych. Wykonujemy: toczenie, frezowanie, szlifowanie p?aszczyzn, wiercenie,... Dalej...

 
Rezal szk?o hartowane

Rezal to przede wszystkim profesjonalna produkcja r?nego rodzaju szk?a. Nasz? specjalno?ci? s? szyby zespolone oraz szk?o hartowane. Znale?? nas mo?na w ?odzi, jednak?e dzia?amy na terenie ca?ego Kraju jak i za granicami Polski. Je?li szukasz... Dalej...

 
Sznurek rolniczy

Firma Majmex jest producentem sznurkw rolniczych, ktry mo?e poszczyci? si? d?ug? i bogat? tradycj?, bowiem dzia?a ona na rynku niemal?e od pocz?tku lat 90 ubieg?ego stulecia. Oferowany przez ni? sznurek rolniczy bez ?adnego... Dalej...