Notariusz Pozna? - Piotr Kowandy, Andrzej Adamski

Apr 16, 2015 ID:46958
http://www.notariuszpoznan.info

Problematyczne zdarzenia losowe zazwyczaj wymagaj? porady ze strony profesjonalnego notariusza. Je?li maj? Pa?stwo trudno?? z rozwi?zaniem tematw zwi?zanych z prawem, mo?na skorzysta? z ?wiadcze? naszej kancelarii notarialnej – zapewniamy niskie koszty us?ug oraz mi?? obs?ug?. W?rd proponowanych czynno?ci mo?na znale?? mi?dzy innymi: opiniowanie umw kredytowych, analiz? ryzyk prawnych oraz zak?adanie sp?ek prawa handlowego.

kancelaria notarialna   notariusz
Srednia z ocen: 5.00, Liczba oddanych gosw: 1
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz


Kancelaria Notarialna Joanna Gregu?a, Tomasz Kot i Joanna G?ga?a-Zaj?c

Joanna Gregu?a jest notariuszem od 1982 roku. Pocz?tkowo pracowa?a jako notariusz w Pa?stwowym Biurze Notarialnym w Krakowie. Od 1 lutego 1992 roku prowadzi?a Kancelari? Notarialn? w Krakowie przy ulicy Aria?skiej nr 5.
Od maja 1997 roku... Dalej...

 
NOTARIUSZ WOJCIECH KRUPI?SKI notariusze sosnowiec

W regionie wojewdztwa ?l?skiego ?wiadczy us?ugi Kancelaria Notarialna Wojciech Krupi?ski. Pod?ug ustawy „Prawo o notariacie” notariusz jest osob? wykonuj?c? zawd zaufania publicznego uprawnion? do dope?niania czynno?ci notarialnych.... Dalej...

 
Chwia?kowski ?ukasz, notariusz. Kancelaria kancelarie notarialne toru?

Przedstawiamy Pa?stwu Kancelari? Notarialn? z biurem notarialnym z siedzib? w Toruniu. ?ci?le z tre?ci? ustawy Prawo o notariacie, notariusz jest osob? wykonuj?c? zawd zaufania publicznego, mianowan? przez Ministra Sprawiedliwo?ci. W zakresie... Dalej...

 
Kancelaria Notarialna Dorota Ciechomska Notariusz

Kancelaria notarialna Warszawa, notariusz Warszawa dokonuje czynno?ci notarialnych: sporz?dza akty notarialne, sporz?dza akty po?wiadczenia dziedziczenia, sporz?dza po?wiadczenia, dor?cza o?wiadczenia, spisuje protoko?y, sporz?dza protesty weksli... Dalej...

 
Notariusz Katowice

Kancelaria Notarialna zosta?a za?o?ona w 2000 roku jednoosobowo przez notariusza Ann? S?upi?sk?-Mitas.
Od lutego 2012 roku kancelaria funkcjonuje jako "Kancelaria Notarialna Anna S?upi?ska-Mitas, Weronika Urgacz - Notariusze S.C.".
... Dalej...