ROMAN GRUSKO? Notariusze kraków

May 5, 2013 ID:39201
http://www.rgkancelaria.pl/

Pragniemy Pa?stwu przybli?y? dzia?alno?? Kancelarii Notarialnej Notariusza Romany Grusko? z Krakowa. Przedstawiana Kancelaria Notarialna to miejsce, w którym otrzymacie Pa?stwo rzetelne informacje na temat planowanych czynno?ci notarialnych. Pomo?emy Pa?stwu ustali? szereg kwestii zwi?zanych z dan? czynno?ci? prawn?. Stoimy na stra?y zabezpieczenia interesów prawnych ka?dych stron uczestnicz?cych w danej czynno?ci. W ramach ?wiadczonych us?ug, nasza Kancelaria wykonuje w szczególno?ci akty prawne zawieraj?ce chocia?by umow? sprzeda?y, zamiany, darowizny, umow? o do?ywocie, ustanowienia odr?bnej w?asno?ci lokalu, o?wiadczenia o ustanowieniu s?u?ebno?ci gruntowych, przesy?u a tak?e s?u?ebno?ci osobistych. To tylko cz??? czynno?ci notarialnych. Szczegó?y na stronie:

Kancelarie notarialne kraków   Kancelaria notarialna kraków   Notariusze kraków   Notariusz kraków   Tani notariusz kraków   Notariusze w krakowie
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz


Notariusz Jelenia Góra

Notariusze Jelenia Góra Piotr i Edyta Malinowscy spisuj? protoko?y (np. z zebra? wspólnot mieszkaniowych), sporz?dzaj? protesty weksli i czeków, przyjmuj? do depozytu pieni?dze, dokumenty, papiery warto?ciowe i dane na informatycznym no?niku... Dalej...

 
Notariusz Wroc?aw - kancelaria notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu

Kancelaria Notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu ?wiadczy nast?puj?ce us?ugi wchodz?ce w zakres czynno?ci notarialnych:
- sporz?dza akty notarialne,
- sporz?dza po?wiadczenia,
- dor?cza o?wiadczenia,
-... Dalej...

 
Lud?mierski Bochenek Kancelarie notarialne kraków

Kancelaria Notarialna Notariuszy R. Lud?mierski i A. Bochenek - Perek istnieje w Krakowie od 1992 roku i od tego czasu rzetelnie ?wiadczy wszelkie czynno?ci notarialne o jakich mowa w ustawie Prawo o notariacie. W ramach wykonywanych us?ug,... Dalej...

 
EWA OPARA kancelaria

Kancelaria Ewy Opary rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w 1996 roku. W Bydgoszczy znajduje si? jej obecna siedziba. Notariusze zatrudnieni w Kancelarii sporz?dzaj? rozmaite akty notarialne, po?wiadczaj? autentyczno?? odpisów albo wszelkich kopii... Dalej...

 
Notariusz-wajda.pl - Notariusz Kraków

Korzystaj?c z us?ug naszej kancelarii, korzystacie Pa?stwo z profesjonalnych us?ug notarialnych. W naszej kadrze pracuj? jedynie do?wiadczeni prawnicy, którzy od wielu lat wykonuj? swój zawód. Na rynku dzia?amy od 1997 roku ?wiadcz?c us?ugi... Dalej...