Kancelaria Notarialna Joanna Gregu?a, Tomasz Kot i Joanna G?ga?a-Zaj?c

Mar 28, 2011 ID:29298
http://www.kancelaria-notarialna-krakow.info

Joanna Gregu?a jest notariuszem od 1982 roku. Pocz?tkowo pracowa?a jako notariusz w Pa?stwowym Biurze Notarialnym w Krakowie. Od 1 lutego 1992 roku prowadzi?a Kancelari? Notarialn? w Krakowie przy ulicy Aria?skiej nr 5.
Od maja 1997 roku Kancelaria prowadzona by?a w formie sp?ki cywilnej przez notariusza Joann? Gregu?? i notariusza Tomasza Kota (poprzednio asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej Joanny Gregu?y).

Od sierpnia 2002 roku zmianie uleg?a lokalizacja Kancelarii Notarialnej i obecnie mie?ci si? ona w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11. W kwietniu 2009 roku do sp?ki cywilnej przyst?pi?a notariusz Joanna G?ga?a-Zaj?c (poprzednio asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej Joanny Gregu?y i Tomasza Kota).

Notariusz dokonuje nast?puj?cych czynno?ci:

1.sporz?dza akty notarialne;
2.sporz?dza akty po?wiadczenia dziedziczenia;
3.sporz?dza po?wiadczenia (w?asnor?czno?? podpisu; zgodno?? odpisu, wyci?gu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy ?yciu lub w okre?lonym miejscu);
4.dor?cza o?wiadczenia;
5.spisuje protoko?y;
6.sporz?dza protesty weksli i czekw;
7.przyjmuje na przechowanie dokumenty,
pieni?dze i papiery warto?ciowe;
8.sporz?dza wypisy, odpisy i wyci?gi dokumentw;
9.sporz?dza, na ??danie stron, projekty aktw,
o?wiadcze? i innych dokumentw;
10.sporz?dza inne czynno?ci wynikaj?ce z odr?bnych przepisw.
Od marca 2009 roku notariusze uzyskali mo?liwo??
sporz?dzania aktw po?wiadczenia dziedziczenia ustawowego
lub testamentowego (z wy??czeniem dziedziczenia na podstawie testamentw szczeglnych). Zarejestrowany w rejestrze aktw po?wiadczenia dziedziczenia prowadzonym przez Krajow? Rad? Notarialn? akt po?wiadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W zakresie tych czynno?ci notariusze mog? ponadto spisywa? protoko?y dziedziczenia, dokonywa? otwarcia i og?oszenia testamentw, wydawa? za?wiadczenia dla wykonawcy testamentu.

kancelaria notarialna   kancelaria notarialna krakw   notariusz   notariusz krakw   us?ugi notarialne   us?ugi notarialne krakw   umowy sp?ek   umowy sp?ek krakw   akty notarialne   po?wiadczenie dziedziczenia   wypisy i odpisy   wypisy aktw notarianlych   odp
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz


ANNA KARCZEWSKA kancelaria notarialna krakw

Notariusz Anna Karczewska, prowadz?ca swoj? dzia?alno?? na terenie Krakowa to osoba mog?ca pochwali? si? bogatym do?wiadczeniem w ?wiadczeniu ca?o?ciowych us?ug notarialnych. Dzi?ki temu jej kontrahenci mog? mie? pewno??, ?e zostan? obs?u?eni w... Dalej...

 
Notariusz Katowice

Kancelaria Notarialna zosta?a za?o?ona w 2000 roku jednoosobowo przez notariusza Ann? S?upi?sk?-Mitas.
Od lutego 2012 roku kancelaria funkcjonuje jako "Kancelaria Notarialna Anna S?upi?ska-Mitas, Weronika Urgacz - Notariusze S.C.".
... Dalej...

 
DANUTA FESZ-GRUBIAK wroc?aw kancelaria notarialna

Kancelarii Notarialnej umiejscowionej we Wroc?awiu mog? Pa?stwo zleci? zarwno spisywanie protoko?w, dor?czanie oznajmie?, jak i skonstruowanie, na ?yczenie stron, wzorw aktw, o?wiadcze? i innych dokumentw, ktrym strony chc? b?d? s?... Dalej...

 
Kancelaria Notarialna Dorota Ciechomska Notariusz

Kancelaria notarialna Warszawa, notariusz Warszawa dokonuje czynno?ci notarialnych: sporz?dza akty notarialne, sporz?dza akty po?wiadczenia dziedziczenia, sporz?dza po?wiadczenia, dor?cza o?wiadczenia, spisuje protoko?y, sporz?dza protesty weksli... Dalej...

 
notus.org.pl - notariusz katowice

Przejecie firm to cz?sty przypadek, z jakim si? spotykamy. Nasz notariusz Katowice pomaga takim firmom w tym ?eby to zrobi? szybko i sprawnie. Powodem przej?cia mo?e by? eliminowanie konkurencji, mo?e by? rwnie? ch?? rozwoju i wtedy firma staje... Dalej...