Pozew o rozwód

Dec 4, 2009 ID:22130
http://pozew.info

Dla przeci?tnego cz?owieka przepisy prawne s? zbyt skomplikowane, aby by? w stanie zna? je wszystkie. Pomimo tego obowi?zuje zasada, ?e nieznajomo?? prawa nie zwalnia od odpowiedzialno?ci karnej. Dlatego je?li chcesz napisa? pozew o rozwód warto pozna? przepisy reguluj?ce wygl?d takiego dokumentu. By? mo?e znajomo?? przepisów zaprocentuje w przysz?o?ci podczas spraw rozwodowych.

pozew   rozwód   alimenty
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo > Porady prawne


Wzór, pismo, umowa, wniosek, pozew, do s?du, o zap?at?, rozwód, alimenty, odszkodowanie

Znajdziesz tutaj wzory pism procesowych wraz z komentarzem z zakresu prawa rodzinnego, pracy, cywilnego i gospodarczego.Nasz Panel finansowy umo?liwi Ci porównanie oferty banków.Tutaj znajdziesz dla siebie korzystny kredyt, po?yczk? lub wykupisz... Dalej...

 
Monitor Polski

Monitor Polski - Dziennik Urz?dowy Rzeczypospolitej Polskiej, którego publikacj? zajmuj si? Prezes Rady Ministrów.
Monitor Polski jest ?ród?em aktów prawnych powszechnie obowi?zuj?cych.
Odszukaj interesuj?ce Ci?dzienniki z lat od... Dalej...

 
Porady prawne

Znajd? interesuj?ce Ci? porady prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego. Dowiedz si? jaka jest odpowiedzialno?? karna za wypadek... Dalej...

 
Porady prawne, Alimenty, Rozwód, Spadek, Umowa, Pozew, Pisma procesowe.

Porady prawne | Prawo i Ty serwis prawniczy oferuj?cy porady prawne, sporz?dzanie umów, pism procesowych i administracyjnych. Zawieraj?cy wzory pism procesowych, u?yteczne, w przyst?pny sposób opisane wiadomo?ci ze ?wiata prawa. Na stronie... Dalej...

 
Mediacje-Nadzieja.pl

W przeró?nych sytuacjach ?yciowych wst?pujemy na drog? d?ugookresowych i niekiedy nadzwyczaj kosztownych sporów. Bez wzgl?du na to czy konflikty powsta?y w gronie rodzinnym np. w nast?pstwie dzielenia spadku po zmar?ym, b?d? te? ze wzgl?du na... Dalej...