Wpisy z Tagiem [ Szkolenia ]

Szkolenia j?zykowe Multilingua.edu.pl

14-Mar-2022
Szkolenia j?zykowe Multilingua.edu.pl

W szkole j?zykowej Multi Lingua kursanci znajd? szkolenia z j?zykw obcych, tak?e kursy stacjonarne oraz online. Edukacja j?zykowa jest bardzo wa?na, szczeglnie, gdy w gr? wchodzi ?cie?ka kariery. W szkole j?zykowej znajdziesz kursy j?zyka...

Dalej...

Biuro T?umacze? - Chillitranslations.com

31-May-2021
Biuro T?umacze? - Chillitranslations.com

Zach?camy do nawi?zania wsp?pracy z naszym biurem t?umacze? Chilli Translations, gdzie znajdziesz kompleksowe us?ugi w dobrych cenach. Jeste?my zespo?em lektorw, t?umaczy i korektorw. Gwarantujemy profesjonalne t?umaczenia ustne i pisemne,...

Dalej...

In Progress - Szkolenia j?zykowe dla firm

04-Jan-2021
In Progress - Szkolenia j?zykowe dla firm

Chcesz poprawi? poziom wiedzy j?zykowej swoich pracownikw? Zainwestuj w szkolenia j?zykowe dla firm. Kursy j?zykowe dla firm s? tworzone przez szko?? j?zykow? In Progress we wsp?pracy z klientem. Zaj?cia obejmuj? j?zyk angielski oraz niemiecki,...

Dalej...

Porady biznesowe dla firm

14-Jun-2019
Porady biznesowe dla firm

Nie jeste? pewny, w jaki sposb wygl?da prowadzenie firmy? Odkrywamy przed Tob? wszystkie tajemnice, skrywane przez ?wiat biznesu i przedsi?biorcw o wyj?tkowych zdolno?ciach zarz?dzania. Na firmy24h.pl znajdziesz przede wszystkim cenne dane,...

Dalej...

szkolenia BHP

19-Mar-2019
szkolenia BHP

Firma www.adr-help.pl od wielu lat zajmuje si? szkoleniami BHP, PPO?< doradztwem ADR. Nasza wykwalifikowana kadra przeprowadza szkolenia co daje mo?liwo?? rozwoju osobistego i umiej?tno?ci. Nasza kursy umo?liwiaj? uzyskanie uprawnie? do kierowania...

Dalej...

FPiR Finance Biznes i Gospodarka

03-Sep-2018
FPiR Finance Biznes i Gospodarka

Wspieranie m?odego biznesu to nasz g?wny cel. Organizujemy szkolenia biznesowe, na ktrych pokazujemy jak prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?, jak inwestowa? oraz dobrze prowadzi? w?asn? firm?. Pokazujemy rwnie? jak bezproblemowo wyj?? z d?ugw,...

Dalej...

https://www.rafalszrajnert.pl/

08-Jul-2018
https://www.rafalszrajnert.pl/

Dzia?am w biznesie od lat, zajmuj?c si? nie tylko prowadzeniem firmy, lecz tak?e spotykaniem si? z przedsi?biorcami i przekazywaniem im swojej wiedzy. Organizuje szkolenia, wyk?ady motywacyjne i wiele innych form pomocy. Jestem w stanie udzieli?...

Dalej...

questus

06-Apr-2018
questus

questus jest firm?, ktra zajmuje si? organizowaniem profesjonalnych szkole? marketingowych, umo?liwiaj?cych zdobycie certyfikatu The Chartered Institute of Marketing (CIM). Jest to dokument uznawany na ca?ym ?wiecie, ?wiadcz?cy o posiadaniu du?ej...

Dalej...

Firewall

06-Nov-2017
Firewall

Niejednokrotnie w komputerach lub sieciach prywatnych instalowane s? r?nego rodzaju firewalle. Gdy jednak niezb?dne staje si? zwi?kszenie bezpiecze?stwa z uwagi na wag? posiadanych danych (typowe dla sieci firmowych) lepszym rozwi?zaniem okazuje...

Dalej...

Sale katowice

06-Nov-2017
Sale katowice

Mo?liwo?ci wynaj?cia sali w Katowicach jest do?? du?o, ale naprawd? warto wykorzysta? pomieszczenia dost?pne w siedzibie ASC Dagma. S? to nowoczesne wn?trza o charakterze szkoleniowym i konferencyjnym. Zalety wi??? si? rwnie? z ?atwym dojazdem i...

Dalej...