?wiczenia z ortografii

Nov 13, 2006 ID:137
http://www.dyktanda.net/

Nauka ortografii? Tylko na stronie dyktanda.net! Znajdziesz tu dyktanda on-line dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów. Rozwi?zywanie dyktanda za pomoc? myszki? Tak to mo?liwe, ale tylko w serwisie dyktanda.net. Zapraszam.

dyktanda   dyktanda dla dzieci   nauka ortografii   ?wiczenia z ortografii
Srednia z ocen: 3.00, Liczba oddanych głosów: 19
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka > Nauki humanistyczne


Profesjonalna Wiedza, Artyku?y

Masz problem? tu znajdziesz rozwi?zanie... Portal z profesjonalnymi artyku?ami na ró?ne tematy, jak na przyk?ad: zdrowia, psychologii, psychiki, profilaktyki, chorób, leczenia, objawów, l?ków, zaburzenia nerwicowe (nerwic), problemów intymnych,... Dalej...

 
Internetowa spo?eczno?? twórców - Spoleczenstwo.Eu

Ide?, która przy?wieca naszej organizacji jest wspieranie aktywno?ci spo?ecznej, popularyzacja wiedzy o naukach spo?ecznych oraz poszerzanie ich horyzontów. Ka?dy mo?e zosta? redaktorem niniejszego portalu oraz organizatorem projektów... Dalej...

 
S?ownik rymów

S?ownik rymów umo?liwiaj?cy wyszukiwanie s?ów o podobnych uk?adach brzmieniowych w zako?czeniach wyrazów czyli rymów. Wyszukiwarka rymów zawiera ponad trzy miliony s?ów. Dalej...

 
Kurs j?zyka polskiego

Czy nauka j?zyka polskiego mo?e by? szybka i przynosz?ca prawdziwe rezultaty? Tak – je?eli podejdziemy do tematu w rozs?dny sposób, na przyk?ad decyduj?c si? na kurs j?zyka online przygotowany przez fachowców. Wtedy nic nie stoi na... Dalej...

 
Portal EKSPLORER.EU

Polski serwis popularno naukowy o tajemnicach i zagadkach ?wiata. Na stronie poruszana jest tematyka zagadnie? ze ?wiata techniki, tajemnic zwi?zanych z religi?, poruszamy tak?e tematy zwi?zane z kosmosem oraz robotyk?. Du?o ciekawych dzia?ów... Dalej...